درباره ما

 

معرفی انجمن

بر پایه "آیین‌نامه تشکیل و صدور مجوز تاسیس انجمن‌های علمی" مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست تاسیس "انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای" در جلسه مورخ 18 بهمن 1391  کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مطرح و با تاسیس و فعالیت آن موافقت شد. در ادامه تلاش‌های گروهی از اساتید مطالعات منطقه‌ای، در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 با تصویب هیئت مدیره پیشین، مجمع خود را با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کرد. در این نشست انتخابات برگزار و هیئت مدیره جدید انتخاب شد. سپس تا مرداد 1397 کار گردآوری امضای هیئت موسس و هیئت مدیره پیشین و ثبت انجمن به طول انجامید. در تاریخ 3 مرداد 1397 روند ثبت این انجمن در سازمان ثبت شرکت‌ها نهایی شد و در تاریخ 21 مرداد 1397 تاسیس انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای از سوی روزنامه رسمی کشور به آگاهی همگان رسید.

 

وظایف و فعالیت‌های انجمن

این انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی ‌است که به منظور رسیدن به اهداف خود اقدامات و فعالیت‌های متنوعی را از جمله موارد زیر به انجام می‌رساند:

انجام پژوهش‌های علمی و فرهنگی در تراز ملی و بین‌المللی با پژوهشگران و متخصصانی که به گونه‌ای با مطالعات منطقه‌ای و شناخت مناطق جغرافیایی و سازمان‌های منطقه‌ای سروکار دارند،

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها؛ و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن،

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز،

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

انتشار کتاب‌ها و نشریات علمی.

 

شعبه هاي انجمن

طبق ماده 3 اساسنامه مركز انجمن در شهر تهران است و شعبه هاي آن پس از تصويب هيئت مديره انجمن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

اساسنامه

پیوست 1 | پیوست 2 | پیوست 3 | پیوست 4 | پیوست 5 | پیوست 6 | پیوست 7 | پیوست 8 | پیوست 9