وظایف و فعالیت ها

 

وظایف و فعالیت ها

فصل دوم اساسنامه انجمن به بيان وظايف و فعاليت هاي پرداخته است. بر اين اساس در ماده 5 تاكيده شده است به منظور رسيدن به هدف هاي يادشده در ماده يك اين اساسنامه، انجمن اقدام هاي زير را به عمل خواهد آورد:

1- انجام پژوهش‌های علمی و فرهنگی در تراز ملی و بین‌المللی با پژوهشگران و متخصصانی که به گونه‌ای با مطالعات منطقه‌ای و شناخت مناطق جغرافیایی و سازمان‌های منطقه‌ای سروکار دارند،

2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها؛ و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن،

3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز،

4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

6- انتشار کتاب‌ها و نشریات علمی.