معرفی انجمن

معرفی انجمن

بر پایه "آیین‌نامه تشکیل و صدور مجوز تاسیس انجمن‌های علمی" مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست تاسیس "انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای" در جلسه مورخ 18 بهمن 1391  کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مطرح و با تاسیس و فعالیت آن موافقت شد. در ادامه تلاش‌های گروهی از اساتید مطالعات منطقه‌ای، در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 با تصویب هیئت مدیره پیشین، مجمع خود را با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کرد. در این نشست انتخابات برگزار و هیئت مدیره جدید انتخاب شد. سپس تا مرداد 1397 کار گردآوری امضای هیئت موسس و هیئت مدیره پیشین و ثبت انجمن به طول انجامید. در تاریخ 3 مرداد 1397 روند ثبت این انجمن در سازمان ثبت شرکت‌ها نهایی شد و در تاریخ 21 مرداد 1397 تاسیس انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای از سوی روزنامه رسمی کشور به آگاهی همگان رسید.

شعبه هاي انجمن در نقاط مختلف كشور

طبق ماده 3 اساسنامه مركز انجمن در شهر تهران است و شعبه هاي آن پس از تصويب هيئت مديره انجمن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.