کمیته اجرایی

 

گروه‌های و كميته هاي تخصصی انجمن

طبق ماده 18 اساسنامه انجمن مي تواند گروه ها و كميته هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين مي شود فعاليت مي كنند. د رحال حاضر اين كميته هاي عبارتند از :

1- کمیته آموزش و پژوهش

2- کمیته انتشارات

3- کمیته آمار و اطلاعات

4- کمیته پذیرش و روابط عمومی و امور بين الملل

5- کمیته گردهمایی‌های علمی