اطلاعیه /ایران
با توجه به نزديك شدن زمان برگزاري مجمع عمومي از آن دسته از اعضاي محترم انجمن ايراني مطالعات منطقه اي كه تاكنون موفق به پرداخت حق عضويت سال 1401 خود نشده اند درخواست مي شود هر چه سريع تر نسبت به پرداخت اين حق عضويت اقدام فرمايند.

اطلاعیه /ایران
با توجه به نزديك شدن زمان برگزاري مجمع عمومي از آن دسته از اعضاي محترم انجمن ايراني مطالعات منطقه اي كه تاكنون موفق به پرداخت حق عضويت سال 1401 خود نشده اند درخواست مي شود هر چه سريع تر نسبت به پرداخت اين حق عضويت اقدام فرمايند.

اخبار /ایران
هيات مديره جديد انجمن ايراني مطالعات منطقه اي از اسفند 1401 كار خود را آغاز كرد.

اخبار /ایران
پس از اصلاح اساسنامه انجمن ايراني مطالعات منطقه اي در مجمع عمومي فوق العاده 27 دي ماه 1400 دامنه انواع عضويت در انجمن ايراني مطالعات منطقه اي افزايش يافت و بستر مناسبي براي علاقه مندان عضويت در اين انجمن فراهم شد.

اخبار /خاورمیانه و شمال آفریقا
نشست بررسي كتاب بسترهاي تاريخي، سياسي و ژئوپلتيكي ظهورمجدد طالبان در 2021 با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزارشد.

کمیته مطالعات آسیای جنوبی »

کمیته مطالعات آسیای شرقی »

کمیته مطالعات آفریقا »

کمیته مطالعات آمریکای جنوبی و مرکزی »

کمیته مطالعات آمریکای شمالی »

کمیته مطالعات اروپا »

کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی »

کمیته مطالعات ایران »

کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا »

کمیته مطالعات خلیج فارس »

کمیته مطالعات افغانستان »